Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm MEDIAN trong Google Sheet

Sử dụng hàm MEDIAN trong Google Sheet

Hàm MEDIAN trong Google Sheet

Hàm MEDIAN là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này trả về giá trị giữa trong dữ liệu.

Nó được nhập =MEDIANvà nhận được một danh sách các ô:

=MEDIAN(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

Lưu ý: MEDIAN là một loại giá trị trung bình, mô tả vị trí trung tâm của dữ liệu.

Tính toán trung vị theo cách thủ công yêu cầu dữ liệu được sắp xếp và sắp xếp từ thấp đến cao. Điều này không cần thiết bằng cách sử dụng chức năng MEDIAN, nó sẽ làm điều đó cho bạn.

Ví dụ về hàm MEDIAN

Tìm giá trị ở giữa của danh sách các số này 1,1,2,2,3,4,4:

Sử dụng hàm MEDIAN, chi tiết từng bước:

  1. Chọn một ôH2
  2. Nhập =MEDIAN
  3. Nhấp vào lệnh MEDIAN

  1. Chỉ định phạm viA2:G2
  2. Nhấn Enter

Bây giờ, hàm trả về giá trị trung bình:

Tuyệt quá! Bạn đã tìm thấy trung bình thành công bằng cách sử dụng =MEDIANhàm.

Lưu ý rằng nó đã tìm thấy giá trị ở giữa dữ liệu, đó là ô D2, ô được đánh dấu màu đỏ:

Mục Lục