Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm MODE trong Google Sheet

Sử dụng hàm MODE trong Google Sheet

Hàm MODE tìm giá trị lặp lại nhiều nhất trong Google Sheet

Hàm MODE là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, được sử dụng để tìm (các) giá trị phổ biến nhất.

Có hai phiên bản, được nhập MODE.SNGLhoặc MODE.MULTnhận danh sách các ô:

=MODE.SNGL(value1[value2, …])
=MODE.MULT(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

MODE.SNGLtương tự như MODEvà chỉ trả về một giá trị (chọn giá trị đầu tiên mà nó tìm thấy).

MODE.MULTtrả về nhiều giá trị nếu có nhiều giá trị phổ biến nhất.

Lưu ý: MODE là một loại giá trị trung bình, mô tả vị trí của hầu hết dữ liệu.

Lưu ý: Hàm MODE hoạt động với cả giá trị văn bản và số.

Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ!

Ví dụ về hàm MODE (SNGL)

Tìm số phổ biến nhất của tất cả các Pokeball khác nhau trong kho của người huấn luyện.

Hàm MODE.SNGL, chi tiết từng bước:
  1. Chọn ôB9
  2. Loại hình=MODE
  3. Nhấp vào lệnh MODE.SNGL

  1. Chỉ định phạm vi B2:E7cho tất cả các loại Pokeballs khác nhau
  2. Nhấn Enter

Bây giờ, hàm trả về giá trị phổ biến nhất trong phạm vi:

Nó trả về số 1được nhìn thấy 7 lần. Số gần nhất với nó là 3và 4được nhìn thấy 3 lần mỗi lần.

Ví dụ về hàm MODE (MULT)

Tìm số lượng Pokeball phổ biến nhất trong kho của người huấn luyện.

Sử dụng hàm MODE.MULT, chi tiết từng bước:

  1. Chọn ôB9
  2. Nhập =MODE
  3. Nhấp vào lệnh MODE.MULT

  1. Chỉ định phạm vi B2:B7cho Pokeballs
  2. Nhấn Enter

Bây giờ, hàm trả về các giá trị phổ biến nhất trong phạm vi:

Nó trả về số 10trong ô đầu tiên ( B9) và số 12trong ô thứ hai ( B10). Cả 10 và 12 đều được nhìn thấy hai lần, nhiều hơn bất kỳ giá trị nào khác.

Mục Lục