Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Một số hàm (Function) tùy biến tiện dụng trong wordpress

Một số hàm (Function) tùy biến tiện dụng trong wordpress

Hàm chuyển hướng đến trang chỉ định khi Logout

Tạo trong file function.php

Hàm tạo Shortcode hiển thị tên User name khi đã đăng nhập – Nút Login khi chưa đăng nhập

Tạo trong file function.php

Đặt shortcode vào bài viết:

Đặt shortcode và trong code backend:

Xem thêm: Tạo trang đăng nhập tùy chỉnh form với AJAX

Hàm ẩn thanh Admin bar nếu không phải là Admin

Tạo trong file function.php

Hàm tạo shortcode nút tìm kiếm

Tạo trong file function.php

Đặt shortcode vào bài viết:

Đặt shortcode và trong code backend:

Hàm kiểm tra xem có phải Post, Page… theo ID

Kiểm tra có phải bài viết (Post) theo ID sử dụng is_single()

Kiểm tra ID là một page, bạn có thể sử dụngis_page()

Nếu ID của một attachmenttrang mà bạn có thể sử dụngis_attachment()

Cuối cùng, nếu bạn không chắc chắn về loại bài đăng, bạn có thể kiểm tra global $postđối tượng, giả sử nó là chính xác:

Tham khảo: https://wordpress.stackexchange.com/questions/252277/if-post-id-matches-these-ids-then-do-this

Mục Lục