Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Cách sử dụng hàm OR và IF OR trong Google Sheet

Cách sử dụng hàm OR và IF OR trong Google Sheet

Hàm OR trong Google Sheet

Hàm OR là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này trả về TRUE hoặc FALSE dựa trên hai hoặc nhiều điều kiện .

sử dụng bằng cách nhập =OR.

Lưu ý: Hàm OR thường được sử dụng cùng với hàm IF .

=OR(logical_expression1[logical_expression2, …])

Các điều kiện được gọi là [logical_expression1][logical_expression2]v.v.

Các điều kiện có thể kiểm tra những thứ như:

 • Nếu một số lớn hơn một số khác>
 • Nếu một số nhỏ hơn một số khác<
 • Nếu một số hoặc văn bản bằng một cái gì đó=

Ví dụ về hàm OR

Kiểm tra xem loại Pokemon là nước HOẶC có phòng thủ lớn hơn 60:

Hàm trả về “TRUE” hoặc “FALSE”.

Sử dụng hàm OR chi tiết từng bước:

 1. Chọn ôD2
 2. Nhập =OR
 3. Nhấp vào lệnh HOẶC

 1. Chỉ định điều kiện đầu tiênB2="Water"
 2. Nhập ,
 3. Chỉ định điều kiện thứ haiC2>60
 4. Nhấn Enter

Lưu ý: Bạn có thể thêm các điều kiện khác bằng cách lặp lại các bước 5-6 trước khi nhấn enter.

Vì giá trị trong ô B2không phải là “Water” nên điều kiện đầu tiên là FALSE .

Vì giá trị trong ô C2nhỏ hơn 60 nên điều kiện thứ hai cũng là FALSE .

Ít nhất một điều kiện cần phải là TRUE để hàm OR trả về TRUE .

Lưu ý: Giá trị văn bản cần phải nằm trong dấu ngoặc kép: “”

Để tự động điền lệnh cho các ô còn lại bạn chỉ việc chọn ô vừa nhập lệnh sau đó đưa chuột tới góc dưới bên phải khi con trỏ chuột hiện dấu + bạn giữ chuột trái và kéo xuống dưới là lệnh tự động nhập cho các ô còn lại:

Bây giờ, mỗi hàng có một dấu kiểm cho Type 1 là Water hoặc Defense lớn hơn 60:

Ví dụ:

 • Ivysaur không thuộc loại Nước, nhưng nó có hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “TRUE”.
 • Charmeleon không thuộc loại Nước và có ít hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “FALSE”
 • Wartortle vừa thuộc loại Nước và có hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “TRUE”

Hàm IF OR

Kết hợp hàm OR với hàm IF cho phép bạn kiểm tra nhiều điều kiện cho hàm IF:

Lưu ý: Hàm IF cho phép bạn chỉ định các giá trị trả về.

Hàm IF được nhập =IFvà có 3 phần:

=IF(logical_expressionvalue_if_truevalue_if_false)

Hàm OR thay thế cho logical_expressionđiều kiện.

Ở đây, hàm IF trả về “Yes” hoặc “No”.

Ví dụ hàm OR làm điều kiện cho hàm IF , từng bước:

 1. Chọn ôC2
 2. Nhập =IF
 3. Nhấp vào lệnh IF

 1. Nhập OR
 2. Nhấp vào lệnh OR

 1. Chỉ định điều kiện đầu tiênB2="Water"
 2. Nhập ,
 3. Chỉ định điều kiện thứ haiC2>60
 4. Nhập ),
 5. Chỉ định giá trị "Yes"khi một trong hai hoặc cả hai điều kiện ĐÚNG
 6. Nhập ,
 7. Chỉ định giá trị "No"khi cả hai điều kiện đều FALSE
 8. Nhập )và nhấn enter

Để tự động điền lệnh tính cho các ô còn lại bạn chỉ việc chọn ô vừa nhập lệnh sau đó đưa chuột tới góc dưới bên phải khi con trỏ chuột hiện dấu + bạn giữ chuột trái và kéo xuống dưới là lệnh tự động nhập cho các ô còn lại:

Bây giờ, mỗi hàng có một lệnh kiểm tra điều kiện Type 1 là Water hoặc Defense lớn hơn 60:

Ví dụ:

 • Ivysaur không thuộc loại Nước, nhưng nó có hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “Có”.
 • Charmeleon không thuộc loại Nước, và có ít hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “Không”
 • Wartortle vừa thuộc loại Nước và có hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “Có”
Mục Lục