CSS-CSS3


Home / Tài liệu CNTT / CSS-CSS3 / Html, JS, Css tạo Photo gallery giống instagram, view lightbox

Html, JS, Css tạo Photo gallery giống instagram, view lightbox

Đây là đoạn code tạo bộ sưu tập ảnh đơn giản và thông dụng, khi click ảnh sẽ phóng to dạng lightbox để hiển thị ảnh to hơn, kèm nút điều khiển xem ảnh trước, sau để xem các ảnh khác.


  • Demo: https://trinhhai.w3spaces.com/photo-gallery-light-box.html
  • Code gốc: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_lightbox.asp