Home / Tài liệu CNTT / Java / Sách Think Java Pdf tiếng Việt

Sách Think Java Pdf tiếng Việt

Think Java là cuốn sách giới thiệu về lập trình Java cho người mới học. Nó được soạn riêng cho học viên chuẩn bị thi Computer Science Advanced Placement (AP) Exam, nhưng cũng dành cho bất kì ai muốn học Java.

Sách rất ngắn gọn, chỉ dùng một bộ phận nhỏ của ngôn ngữ Java đủ để giúp học viên thực hiện những bài tập lớn mà không bị sa đà vào những tiểu tiết của ngôn ngữ lập trình.

Think Java dạy cách phát triển và gỡ lỗi chương trình, những chủ đề này được thảo luận trong suốt cuốn sách
và được tóm tắt trong hai phụ lục.

  • Think Java bao gồm cả nghiên cứu cụ thể GridWorld vốn là một phần của đề thi AP. Cuốn sách này cung cấp kiến thức cơ sở cần để làm quen với GridWorld, cùng với những bài tập phụ thêm để thực hành.
  • Think Java được viết theo cuốn sách gốc How to Think Like a Computer Scientist, một cuốn sách trực tuyến quen thuộc với những phiên bản cho lập trình Python, C++ và OCaml, cùng với những bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và những thứ tiếng khác.

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *