Lập trình Python


Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Sách tự học Python 3: Dive into Python 3 pdf

Sách tự học Python 3: Dive into Python 3 pdf

Dive into Python 3 của Mark Pilgrim là 1 quyển hướng dẫn thực tế tới Python 3 và sẽ khác với quyển tiền nhiệm của nó là Python 2. Mỗi chương bắt đầu với 1 code hoàn chỉnh như 1 thí dụ, tiến hành phân tích và giải thích từng phần, và sau đó đặt tất cả lại cùng nhau với phần tóm tắt ở cuối chương.

Ngoài ra quyển còn đi kèm các ví dụ chương trình được viết lại hoàn toàn để minh họa các ý tưởng mới mạnh mẽ đang có sẵn trong Python 3 như set, iterator, generator, closure, comprehension và các trường hợp chi tiết của việc chuyển 1 thư viện chính từ Python 2 sang Python 3. 1 phục lục toàn diện về tất cả các thay đổi cú pháp và ngữ nghĩa trong Python 3. Đây chắc hẳn phải là resource hoàn hảo cho bạn nếu bạn cần phải chuyển các ứng dụng của mình sang Python 3, hoặc bạn cũng có thể nhảy ngay vào ngôn ngữ Python 3 cách nhanh chóng và tiếp tục ngay lập tức nếu bạn đã có 1 chút kinh nghiệm về lập trình ngôn ngữ C hay Java.

Download: PDF