Excel


Home / Office / Excel / So Sánh Hai Hoặc Nhiều Chuỗi Văn Bản Trong Excel

So Sánh Hai Hoặc Nhiều Chuỗi Văn Bản Trong Excel

Nếu bạn muốn so sánh hai hoặc nhiều chuỗi văn bản, kiểm tra email trong 2 cột có trùng nhau không, trong một trang tính có phân biệt chữ hoa chữ thường hoặc không phân biệt chữ hoa chữ thường như ảnh chụp màn hình sau đây, thì bài viết này, tôi sẽ nói về một số công thức hữu ích để bạn giải quyết công việc này trong Excel.

 

So Sánh Hai Hoặc Nhiều Chuỗi Văn Bản Có Phân Biệt Chữ Hoa Chữ Thường

So Sánh 2 Chuỗi Văn Bản Có Phân Biệt Chữ Hoa Chữ Thường:

Thông thường, hàm EXACT có thể giúp bạn so sánh xem hai hoặc nhiều chuỗi có chính xác bằng nhau hay không, để so sánh chỉ hai chuỗi văn bản, cú pháp chung là:

=EXACT(text1, text2)
  • text1: Chuỗi văn bản đầu tiên bạn muốn so sánh.
  • text2: Chuỗi văn bản thứ hai được sử dụng để so sánh với chuỗi văn bản đầu tiên.

1. Sao chép hoặc nhập công thức dưới đây vào một ô trống:

=EXACT(A2,B2)

2. Và sau đó, kéo chốt điền xuống các ô bạn muốn áp dụng công thức này và bạn sẽ nhận được TRUE nếu hai chuỗi bằng nhau, FALSE nếu không bằng nhau. Xem ảnh chụp màn hình:

Lời khuyên: Nếu bạn muốn sử dụng một văn bản cụ thể để thay thế mặc định TRUE hoặc FALSE, bạn có thể kết hợp hàm IF với hàm EXACT, vui lòng áp dụng công thức sau:

=IF(EXACT(A2,B2),”Yes”,”No”)

So Sánh Nhiều Chuỗi Văn Bản Có Phân Biệt Chữ Hoa Chữ Thường:

Đôi khi, bạn có thể cần so sánh nhiều chuỗi văn bản, trong trường hợp này, bạn nên kết hợp hàm AND với hàm EXACT, cú pháp chung là:

=AND(EXACT(range,value))
  • range: Phạm vi ô mà bạn muốn so sánh;
  • value: Văn bản hoặc ô trong phạm vi ô được sử dụng để so sánh.

1. Vui lòng nhập hoặc sao chép công thức dưới đây vào một ô trống:

=AND(EXACT(A2:D2,A2))

2. Sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter các phím với nhau để có được kết quả chính xác, sau đó sao chép và điền công thức này vào các ô khác mà bạn muốn sử dụng, và bạn sẽ nhận được kết quả như hình minh họa bên dưới:

Lời khuyên: Để hiển thị văn bản cụ thể khác trong kết quả thay vì TRUE hoặc FALSE, vui lòng áp dụng công thức sau:

=IF(AND(EXACT(A2:D2,A2)),”Yes”,”No”)

Các bạn nhớ bấm Ctrl + Shift + Enter các phím với nhau để có được kết quả chính xác.

So Sánh Hai Hoặc Nhiều Chuỗi Văn Bản Không Phân Biệt Chữ Hoa Chữ Thường

Nếu bạn muốn nhận được kết quả không phân biệt chữ hoa chữ thường khi so sánh hai hoặc nhiều chuỗi văn bản, vui lòng sử dụng các công thức dưới đây:

So Sánh 2 Chuỗi Văn Bản Không Phân Biệt Chữ Hoa Chữ Thường:

1. Nhập hoặc sao chép công thức đơn giản dưới đây vào ô trống mà bạn muốn nhận kết quả:

=A2=B2

2. Và sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả như ảnh chụp màn hình dưới đây:

Lời khuyên: Để xuất văn bản của riêng bạn về bằng và chênh lệch, vui lòng sử dụng công thức sau:

=IF(A2=B2, “Yes”, “No”)

So Sánh Nhiều Chuỗi Văn Bản Không Phân Biệt Chữ Hoa Chữ Thường:

1. Để kiểm tra xem nhiều chuỗi văn bản có bằng nhau không mà không phân biệt chữ hoa chữ thường hay không, vui lòng sử dụng công thức sau:

=COUNTIF(A2:D2,A2)=4

Chú thích: Trong công thức trên, A2: D2 là phạm vi ô mà bạn muốn so sánh, A2 là giá trị ô trong phạm vi dữ liệu của bạn được sử dụng để so sánh và số 4 đề cập đến số lượng ô mà bạn muốn kiểm tra.

2. Sau đó, kéo chốt điền xuống các ô để áp dụng công thức này và kết quả sẽ được hiển thị như ảnh chụp màn hình bên dưới:

Lời khuyên: Sử dụng công thức dưới đây để nhận văn bản cụ thể mà bạn muốn hiển thị trong kết quả:

=IF(COUNTIF(A2:D2,A2)=4,”Yes”,”No”)

Các Hàm Tương Đối Được Sử Dụng:

  • EXACT:
  • Hàm EXACT so sánh hai chuỗi và trả về TRUE nếu chúng hoàn toàn giống nhau hoặc trả về FALSE.
  • IF:
  • Nó thực hiện một bài kiểm tra logic đơn giản tùy thuộc vào kết quả so sánh và nó trả về một giá trị nếu kết quả là TRUE hoặc một giá trị khác nếu kết quả là FALSE.
  • COUNTIF:
  • Hàm COUNTIF là một hàm thống kê trong Excel được sử dụng để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí.

File Exel Demo – Download (Trong ví dụ sử dụng biến $ để khi kéo công thức thì giá trị tham chiếu không bị thay đổi )

Mục Lục