Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Cách sắp xếp google sheet theo cột (Sort Sheet by Column)

Cách sắp xếp google sheet theo cột (Sort Sheet by Column)

Sắp xếp trang tính theo cột (Sort Sheet by Column)

Sắp xếp trang tính theo cột duy trì mối quan hệ giữa nhiều cột dữ liệu.

Các lệnh sắp xếp có thể được tìm thấy trong menu Dữ liệu (Data).

Lưu ý: Phương pháp này chỉ nên sử dụng nếu dữ liệu của bạn không có tiêu đề. Nếu có tiêu đề, hãy xem Sort range by column hoặc sắp xếp theo Sort range .

Ví dụ

Sắp xếp các Pokemon theo tên của chúng theo thứ tự tăng dần (từ A đến Z).

Dưới đây là bảng danh sách ban đầu.

  1. Chọn cột A bằng cách nhấp vào chữ A trong thanh cột

  1. Nhấp vào menu Dữ liệu (Data) và chọn Sắp xếp trang tính theo cột A, A → Z 

Đây là kết quả:

Bây giờ tất cả các Pokemon được sắp xếp theo tên của chúng.

Ví dụ (Sắp xếp trang tính theo cột, theo cách khác)

Ví dụ này cho thấy một cách khác để sắp xếp tên Pokemon theo thứ tự tăng dần (từ A đến Z).

  1. Chọn cột A bằng cách nhấp vào chữ A trong thanh cột

  1. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh chữ B trong thanh cột ( )

  1. Nhấp vào Sắp xếp trang tính A → Z (Sort sheet A → Z)

Đây là kết quả:

Ví dụ trường hợp không nên sử dụng lệnh Sort range by column

Sắp xếp các Pokemon theo tên của chúng theo thứ tự tăng dần (từ A đến Z).

Bây giờ danh sách của bạn có tiêu đề như sau.

Không giống như ví dụ đầu tiên, dữ liệu cho ví dụ này có các tiêu đề .

Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sắp xếp dữ liệu này.

  1. Chọn cột Abằng cách nhấp vào chữ A trong thanh cột

  1. Nhấp vào menu Dữ liệu và chọn Sắp xếp trang tính theo cột A, A → Z

Đây là kết quả:

Nhận thấy có gì sai không?

Các tiêu đề cũng được sắp xếp

Đây là lý do tại sao bảng sắp xếp theo cột không phù hợp với dữ liệu có tiêu đề.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu với tiêu đề, hãy xem cách sắp xếp bằng lệnh Sort range .

Mục Lục