Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Cách sắp xếp theo phạm vi tùy chọn theo cột trong Google Sheet

Cách sắp xếp theo phạm vi tùy chọn theo cột trong Google Sheet

Sắp xếp phạm vi theo cột – Sort range by column

Google sheet cho phép bạn sắp xếp dữ liệu trong một phạm vi theo cột

Có thể sắp xếp dữ liệu trong trang tính theo phạm vi lựa chọn.

Lưu ý: Để sắp xếp một phạm vi có nhiều hơn một cột, toàn bộ phạm vi dữ liệu phải được chọn. Chỉ sắp xếp một cột có thể phá vỡ mối quan hệ giữa các cột.

Điều này được trình bày trong một ví dụ ở phần sau của bài này.

Các lệnh sắp xếp có thể được tìm thấy trong menu Dữ liệu (Data).

 

Ví dụ (Sắp xếp Văn bản)

Sắp xếp các Pokemon trong phạm vi A2:A21theo Tên(Name) của chúng , tăng dần từ nhỏ nhất đến lớn nhất (AZ).

Ta có bảng dữ liệu sau:

Cách thực hiện sắp xếp:

  1. Chọn phạm viA2:A21

Lưu ý: A1 không được bao gồm vì nó là tiêu đề của cột. Đây là hàng dành riêng cho bộ lọc. Bao gồm nó sẽ pha trộn nó với phần còn lại.

  1. Nhấp vào menu Dữ liệu (Data) và chọn Sắp xếp phạm vi theo cột A, A → Z (Sort range by column A, A → Z)

Đây là kết quả:

Hãy thử lại, lần này với Sắp xếp phạm vi theo cột A, Z → A để xem nó trông như thế nào, hay bạn thử sắp xếp một cột các số xem như thế nào nhé!

 

Một ví dụ không hoạt động (Sắp xếp một cột trong một phạm vi)

Ví dụ này cho thấy cách sắp xếp cột theo phạm vi với trang tính chứa nhiều cột có thể phá vỡ mối quan hệ giữa các cột dữ liệu.

Trong ví dụ này, chúng tôi có hai cột với dữ liệu liên quan. Cột là Tên (Name)A Pokemon và Cột là Tổng số liệu thống kê (Tatal stats) của chúng . Hãy thử sắp xếp chỉ một trong các cột ( ) tăng dần theo Tên (Name) của chúng .BA2:A21

Ta có bảng dữ liệu như sau:

  1. Chọn phạm viA2:A21

  1. Nhấp vào menu Dữ liệu và chọn Sắp xếp phạm vi theo cột A, A → Z

Đây là kết quả:

Hình ảnh trên cho thấy rằng mối quan hệ giữa cột Avà Bbị phá vỡ. Các Pokemon hiện có số liệu thống kê Tổng (Total stats) sai. Để khắc phục lỗi sai trên ta làm theo cách dưới đây.

Cách Sắp xếp nhiều hơn một cột giữ liên kết các cột

Chọn toàn bộ phạm vi khi sắp xếp các phạm vi có nhiều hơn một cột.

Khi sắp xếp nhiều cột, việc sắp xếp được thực hiện dựa trên cột có ô có hình chữ nhật màu xanh lam. Đây là ô mà bạn bắt đầu chọn phạm vi của mình.

Trong hình ảnh bên dưới, việc sắp xếp được thực hiện dựa trên các giá trị Tên (Name) trong cộtA chọn từ A2:B21

Trong hình ảnh bên dưới, việc sắp xếp được thực hiện dựa trên Tổng giá trị thống kê (Total stats) trong cộtBchọn từ B2:A21

Thí dụ

Ví dụ này cho thấy cách sắp xếp dữ liệu mà không làm mất mối quan hệ giữa các cột dữ liệu.

Sắp xếp các Pokemon dựa trên tên (Name) của chúng theo thứ tự tăng dần.

Ta có bảng dữ liệu:

  1. Chọn phạm viA2:B21

  1. Nhấp vào menu Dữ liệu (Data) và chọn Sắp xếp phạm vi theo cột A, A → Z (Sort range by column A, A → Z)

Đây là kết quả:

Bằng cách chọn phạm vi A2:B21, việc sắp xếp được thực hiện chính xác, giữ mối quan hệ giữa dữ liệu (Cột Avà B).

Bây giờ, hãy cố gắng sắp xếp các Pokemon dựa trên tổng số liệu thống kê của chúng theo thứ tự giảm dần.

Mục Lục