Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Cách sắp xếp thứ tự abc tăng dần, giảm dần trong Google Sheet

Cách sắp xếp thứ tự abc tăng dần, giảm dần trong Google Sheet

Sắp xếp trong Google Sheet

Google Sheet có các lệnh để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự Tăng dần (Ascending) hoặc Giảm dần (Descending) .

Tăng dần (Ascending): từ nhỏ nhất đến lớn nhất đối với số và từ A đến Z đối với văn bản.

Giảm dần (Descending): từ lớn nhất đến nhỏ nhất đối với số và từ Z đến A đối với văn bản.

Google Sheet có các lệnh sắp xếp sau:

Các lệnh sắp xếp có thể được tìm thấy trong menu Dữ liệu (Data).

Ví dụ

Sắp xếp các Pokemon với tổng số của chúng theo thứ tự tăng dần (từ nhỏ nhất đến lớn nhất).

Dưới đây là bảng danh sách ban đầu.

  1. Chọn cột B bằng cách nhấp vào chữ B trong thanh cột

  1. Nhấp vào menu Dữ liệu (Data) và chọn Sắp xếp trang tính theo cột B, A → Z (Sort sheet by column B, A → Z)

Đây là kết quả:

Bây giờ tất cả các Pokemon được sắp xếp theo tổng số chỉ số tăng dần của chúng.

Trong chương tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu thêm về lệnh Sắp xếp trang tính theo cột (Sort sheet by column) trong Google sheet.

Mục Lục