Home / Tài liệu CNTT / Java / Slide Lập trình Java ĐH Ngoại Ngữ Pdf

Slide Lập trình Java ĐH Ngoại Ngữ Pdf

  • Lập trình Java
  • Phạm Quang Dũng BM KHMT – Khoa CNTT – Trường ĐHNN

Slide này được dùng để giảng dạy cho sinh viên khoa CNTT, trường Đại học Ngoại Ngữ. Slide cung cấp những kiến thức nền tảng, cốt lõi nhất của Java, người học hoàn toàn có thể làm được các ứng dụng đơn giản trên Desktop, hiểu được OPP là gì?,… phát triển giao diện GUI và Java Applets với những ví dụ thú vị.

MỞ ĐẦU

Mục đích của khóa học Lập trình Java

Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ hiểu:

– Cách tạo, biên dịch, và chạy các chương trình Java

– Các kiểu dữ liệu cơ sở

– Luồng điều khiển Java – Java control flow

– Phương thức – Methods

– Mảng – Arrays

– Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming)

– Các lớp Java lõi (Core Java classes: swing, exception, internationalization, multithreading, multimedia, I/O, networking, Java Collections Framework)

Bạn sẽ có thể:

– Viết các chương trình đơn giản sử dụng các kiểu dữ liệu cơ sở, các cấu trúc điều khiển, các phương thức và mảng.

– Tạo và dùng các phương thức

– Phát triển một giao diện GUI và các Java applets

– Viết các dự án thú vị

– Thiết lập một nền tảng chắc chắn trên tư tưởng Java

Tổ chức của khóa học

Phần I: Cơ bản về lập trình Java
– Chương 1: Giới thiệu về Java

– Chương 2: Các toán tử và các kiểu dữ liệu cơ sở

– Chương 3: Các cấu trúc điều khiển

– Chương 4: Phương thức – Methods

– Chương 5: Mảng – Arrays

Phần II: Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming)

– Chương 6: Đối tượng và lớp (Objects and Classes)

– Chương 7: Strings

– Chương 8: Class Inheritance and Interfaces

– Chương 9: Object-Oriented Software Development

Phần III: Lập trình giao diện đồ họa (GUI Programming)

– Chương 10: Bắt đầu với lập trình GUI

– Chương 11: Tạo giao diện người dùng

– Chương 12: Các Applet và GUI nâng cao

Phần IV: Phát triển các dự án toàn diện [Optional]

– Chương 13: Xử lý ngoại lệ – Exception Handling

– Chương 14: Quốc tế hóa – Internationalization

– Chương 15: Đa luồng – Multithreading

– Chương 16: Multimedia

– Chương 17: Input and Output

– Chương 18: Networking

– Chương 19: Java Data Structures

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *