Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm STDEV.P, STDEV.S tính độ lệch chuẩn trong Google Sheet

Sử dụng hàm STDEV.P, STDEV.S tính độ lệch chuẩn trong Google Sheet

Hàm STDEV.P trong Google Sheet

Hàm STDEV.P là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này tính toán Độ lệch chuẩn (Stdev) cho toàn bộ tập hợp.

Nó được nhập =STDEV.Pvà nhận được một danh sách các ô:

=STDEV.P(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

Hàm STDEV.P bỏ qua các ô không chứa số.

Lưu ý: Độ lệch chuẩn (σ) đo lường mức độ quan sát ‘điển hình’ so với giá trị trung bình của dữ liệu (μ).

Mẹo: Có một chức năng khác được gọi =STDEV.Scó thể được sử dụng nếu bạn có dữ liệu cho một mẫu .

Hãy xem một ví dụ!

Ví dụ về hàm Stdev.p

Tìm độ lệch chuẩn của cột Total cho tất cả các Pokemon trong quần thể:

Lưu ý: Tập dữ liệu đầy đủ tiếp tục sau hàng 14, cho đến hàng 759.

Sử dụng Hàm STDEV.P chi tiết từng bước:

  1. Chọn ôE3
  2. Nhập =STDEV.P
  3. Nhấp vào lệnh STDEV.P

  1. Chỉ định phạm vi B2:B759
  2. Nhấn Enter

Bây giờ, hàm trả về độ lệch chuẩn của tất cả các giá trị cột Total:

Hàm STDEV.P đã trả về thành công Độ lệch Chuẩn cho toàn bộ tập hợp là 113,9159026.

Hàm STDEV.S

Hàm STDEV.S là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này tính toán Độ lệch chuẩn (Stdev) cho một mẫu dân số.

Nó được gõ =STDEV.Svà nhận được một danh sách các ô:

=STDEV.S(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

Hàm STDEV.S bỏ qua các ô không chứa số.

Lưu ý: Độ lệch chuẩn (σ) đo lường mức độ quan sát ‘điển hình’ so với giá trị trung bình của dữ liệu (μ).

Mẹo: Có một chức năng khác được gọi là =STDEV.P ở phía trên có thể được sử dụng nếu bạn có dữ liệu cho toàn bộ dân số .

 

Ví dụ về hàm STDEV.S

Tìm độ lệch chuẩn của cột Total cho Pokemon trong mẫu này:

Sử dụng Hàm STDEV.S chi tiết từng bước:
  1. Chọn ô E3
  2. Nhập =STDEV.S
  3. Nhấp vào lệnh STDEV.S

  1. Chỉ định phạm vi B2:B21
  2. Nhấn Enter

Bây giờ, hàm trả về độ lệch chuẩn của tất cả các giá trị Total:

Hàm STDEV.S đã trả về thành công Độ lệch Chuẩn của mẫu là 113,2319464.

Mục Lục