PHP


Home / Tài liệu CNTT / PHP / Tạo chuỗi truy vấn (parameter) tự động nhập các trường trong Form

Tạo chuỗi truy vấn (parameter) tự động nhập các trường trong Form

Bạn muốn hiển thị thông tin tự động nhập vào các ô trong trang đăng ký khi họ truy cập vào đường dẫn chứa chuỗi truy vấn (Parameter) bằng php, có thể áp dụng trong wordpress. Dưới đây là các bạn có thể sử dụng:

Ví dụ bạn có 1 trang đăng ký là: https://gocchiase.net/dang-ky/ (Thay tên miền gocchiase.net bằng tên miền của bạn)

Bạn có form đăng ký như sau:

Giờ bạn muốn khi truy chuỗi truy vấn sau: https://gocchiase.net/dang-ky/?user=gcc&email=gocchiase@gmail.com thì các trường User name và Email sẽ tự động hiển thị thông tin trong chuỗi truy vẫn.

Để tự động hiển thị User là gcc và Email là gocchiase@gmail.com vào các trường User và Email trong form đăng ký. Bạn làm như sau:

Trong mã php bạn khai báo các biến:

Tham khảo: https://qastack.vn/wordpress/111376/use-query-string-in-url-to-display-content-on-the-page

Tiếp đến bạn lấy dữ liệu vào ô Value trong form:

Ok, bây giờ bạn truy cập vào link https://gocchiase.net/dang-ky/?user=gcc&email=gocchiase@gmail.com sẽ thấy form tự động nhập thông tin như sau:

Để sét các ô user name và Email chỉ hiển thị không cho người dùng chỉnh sửa bạn thêm thuộc tính readonly như sau:

Tham khảo: https://www.w3schools.com/tags/att_input_readonly.asp

Như vậy là bạn đã biết các sử dụng chuỗi truy vấn (Parameter) để tự động hiển thị thông tin trên trang web php. Chúc bạn thành công!