Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm SUM tính tổng trong Google Sheet

Sử dụng hàm SUM tính tổng trong Google Sheet

Hàm SUM trong Google Sheet

Hàm SUM là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này cộng các số trong một phạm vi.

Sử dụng bằng cách nhập =SUMvà nhận được một danh sách các ô:

=SUM(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

Lưu ý: Hàm =SUMcộng cả giá trị ô âm và dương.

Hãy xem một số ví dụ!

Ví dụ về hàm Sum

Tính tổng của của cột Total Stats cho danh sách Pokemon này:

Sử dụng hàm SUM chi tiết từng bước:

  1. Chọn ôB12
  2. Nhập =SUM
  3. Nhấp vào lệnh SUM

  1. Chỉ định phạm vi B2:B10
  2. Nhấn Enter

Bây giờ, hàm tính tổng của Tổng số thống kê cho các Pokemon trong danh sách:

Bạn đã làm rất tốt! Bạn đã tính toán thành công tổng các thống kê bằng cách sử dụng hàm =SUM. Các chỉ số của Pokemon có tổng cộng là 3092.

Hãy thay đổi một trong các giá trị trong phạm vi để xem điều gì sẽ xảy ra. Nhập 350vào ô B7:

Tổng số thống kê của Rattata đã được thay đổi từ 253thành 350.

Hàm SUM đã cập nhật tổng tổng từ 3092thành 3189.

Như vậy hàm SUM tự động cập nhật khi các giá trị bên trong phạm vi được thay đổi.

Cho phép thay đổi số liệu thống kê của Rattata thành một số âm để xem điều gì sẽ xảy ra. Nhập -350vào ô B7:

SUM được cập nhật thành 2489. Việc thêm một số âm sẽ trừ giá trị đó khỏi phạm vi.

Mục Lục