Home / Tài liệu CNTT / SQL / Tài liệu bài tập SQL có lời giải PDF

Tài liệu bài tập SQL có lời giải PDF

Chia sẻ tài liệu SQL toàn tập + Bài tập full lời giải hướng dẫn chi tiết

MỤC LỤC

GIỚI THỆU CHUNG

CHƯƠNG 1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ SINH VIÊN

1.1 BÀI TOÁN

1.2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

1.3. BẢNG DỮ LIỆU CHI TIẾT

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BÁN HÀNG

2.1. BÀI TOÁN

2.2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

2.3. BẢNG DỮ LIỆU CHI TIẾT

CHƯƠNG 2. CÂU LỆNH TRUY VẤN SQL

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Câu lệnh truy vấn với cấu trúc đơn giản

2. Câu lệnh truy vấn với cấu trúc phức tạp

2.1. Cấu trúc lồng nhau

2.2. Cấu trúc lượng từ

2.3. Cấu trúc tập hợp

3. Bổ sung, cập nhật, xoá dữ liệu

3.1. Lệnh INSERT

3.2. Lệnh UPDATE

3.3. Lệnh DELETE

B. PHÂN LOẠI BÀI TẬP

DẠNG 1: CÂU LỆNH TRUY VẤN CÓ ĐIỀU KIỆN

Bài số 1: Câu lệnh SQL không kết nối

Bài số 2: Câu lệnh SQL có kết nối

BÀI TẬP TỰ GIẢI

DẠNG 2: CÂU LỆNH TRUY VẤN CÓ PHÂN NHÓM

Bài số 1: Câu lệnh SQL có từ khoá GROUP BY không điều kiện.

Bài số 2: Câu lệnh SQL có từ khoá GROUP BY với điều kiện lọc.

Bài số 3: Câu lệnh SQL có từ khoá GROUP BY với điều kiện nhóm.

Bài số 4: Câu lệnh SQL có từ khoá TOP.

BÀI TẬP TỰ GIẢI:

DẠNG 3: CÂU LỆNH TRUY VẤN VỚI CẤU TRÚC LỒNG NHAU

Bài số 1: Cấu trúc lồng nhau phủ định (KHÔNG, CHƯA).

Bài số 2: Cấu trúc lồng nhau không kết nối.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

DẠNG 4: CÂU LỆNH TRUY VẤN VỚI LƯỢNG TỪ ALL, ANY, EXISTS

Bài số 1: Lượng từ ALL

Bài số 2: Lượng từ ANY

Bài số 3: Lượng từ EXISTS

DẠNG 5: CÂU LỆNH TRUY VẤN VỚI CẤU TRÚC TẬP HỢP

DẠNG 6: CÂU LỆNH BỔ SUNG, CẬP NHẬT, XOÁ DỮ DIỆU

Bài số 1: Lệnh INSERT bổ sung dữ liệu

Bài số 2: Lệnh DELETE xoá dữ liệu

Bài số 3: Lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu

CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH VỚI SQL

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Khai báo và sử dụng biến

2. Một số cấu trúc lệnh cơ bản

2.1. Cấu trúc IF

2.2. Cấu trúc CASE

2.3. Cấu trúc WHILE

3. THỦ TỤC (Stored Procedure)

4.HÀM (Function)

5. CON TRỎ (Cursor)

6. Một số hàm cơ bản

6.1.Các hàm toán học:

6.2. Các hàm xử lý chuỗi

6.3. Hàm xử lý ngày tháng

6.4. Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu

B. PHÂN LOẠI BÀI TẬP

DẠNG 1: HÀM

Bài số 1: Viết hàm xếp loại dựa vào điểm

Bài số 2: Viết hàm tách tên từ chuỗi Họ tên

Bài số 3: Viết hàm đọc điểm nguyên ra thành chữ tương ứng

Bài số 4: Viết hàm đọc điểm 1 chữ số thập phân ra thành chữ tương ứng

Bài số 4: Các dạng hàm liên quan đến tính toán trong CSDL

BÀI TẬP TỰ GIẢI:

DẠNG 2: THỦTỤC

DẠNG BÀI 1: Tạo thủ tuc cập nhật, bổ sung , xoá dữ liệu.

DẠNG BÀI 2: Tạo thủ tục hiển thị dữ liệu với các điều kiện chỉ định.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

DẠNG 3: CON TRỎ

Bài số 1: Tạo thủ tục đánh Số báo danh theo từng lớp chỉ định.

Bài số 2: Tạo thủ tục đánh số báo danh tự động

Bài số 3: Tạo thủ tục cập nhật mã thẻ sinh viên với công thức như sau:

Bài số 4: Viết thủ tục phân lớp theo yêu cầu khác nhau

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TIỆN ÍCH KHÁC

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. TRANSACTION

2. TRIGGER

B. PHÂN LOẠI BÀI TẬP

DẠNG 1: Tạo bẫy lỗi INSERT

DẠNG 2: Bẫy lỗi DELETE

DẠNG 3: Bẫy lỗi UPDATE

BÀI TẬP TỰ GIẢI

PHẦN ĐỌC THÊM

ỨNG DỤNG SQL TRONG LẬP TRÌNH C# CƠ BẢN

Bài số 1. Tạo Form kết nối

Bài số 2: Tạo Form hiển thị danh sách sinh viên

Bài số 3: Tạo Form Lọc danh sách sinh viên theo lớp

Bài số 4: Tạo Form nhập dữ liệu cho bảng SINHVIEN

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *