Home / Tài liệu CNTT

Tài liệu CNTT

Css responsive đổi vị trí các phần tử Flex Order

Trong xử lý responsive, chúng ta rất dễ gặp trường hợp các thành phần thay đổi vị trí khi chuyển từ giao diện màn hình lớn sang giao diện có màn hình nhỏ, nếu như trước đây ta cần sự can thiệp của Javascript, thì giờ đây, thuộc tính order sẽ giúp …

Xem thêm

Highlight current section in navbar | menu item on scroll Codepen

Thường sử dụng cho các theme one-page, hay highlight danh mục, index section của 1 trang. Code 1: Highlight menu item on scroll HTML: [crayon-61a96aa127ba5377863503/] CSS: [crayon-61a96aa127ba9036034549/] JS: [crayon-61a96aa127bac830852904/] Demo: https://codepen.io/zbymhz/pen/ExjRNwZ Code 2: Detect and Highlight current section in navigation HTML: [crayon-61a96aa127bae669591802/] CSS: [crayon-61a96aa127bb0138830051/] JS: [crayon-61a96aa127bb2670248129/] Demo: https://codepen.io/davidicus/pen/mEVdPN Code 3: IntersectionObserver – highlight current section …

Xem thêm

JavaScript random number between 1 and 10, 1 and 100

Math.random() Math.random() returns a random number between 0 (inclusive),  and 1 (exclusive): Example // Returns a random number: Math.random(); Try it Yourself » Math.random() always returns a number lower than 1. JavaScript Random Integers Math.random() used with Math.floor() can be used to return random integers. There is no such thing as JavaScript integers. We are …

Xem thêm