Home / Tài liệu CNTT / HTML-HTML5

HTML-HTML5

Highlight current section in navbar | menu item on scroll Codepen

Thường sử dụng cho các theme one-page, hay highlight danh mục, index section của 1 trang. Code 1: Highlight menu item on scroll HTML: [crayon-6170162a4eab5671593630/] CSS: [crayon-6170162a4eabe082014048/] JS: [crayon-6170162a4eac0494107974/] Demo: https://codepen.io/zbymhz/pen/ExjRNwZ Code 2: Detect and Highlight current section in navigation HTML: [crayon-6170162a4eac3984839459/] CSS: [crayon-6170162a4eac7620524904/] JS: [crayon-6170162a4eaca654328566/] Demo: https://codepen.io/davidicus/pen/mEVdPN Code 3: IntersectionObserver – highlight current section …

Xem thêm

Giáo trình học HTML5 từ A đến Z Pdf

Bạn muốn tự học HTML5 từ đầu thì cuốn sách giáo trình HTML5 từ a đến z là lựa chọn phù hợp cho bạn. Dưới đây là chi tiết nội dung cuốn sách và link tải PDF miễn phí. MỤC LỤC 1. Giới thiệu giáo trình HTML5 ……………………………………………………………………………………… 3 (1) …

Xem thêm