Giáo Trình


Home / Tài liệu CNTT / Giáo Trình / Tài liệu lập trình Java cơ bản đến nâng cao Tiếng Việt FPT

Tài liệu lập trình Java cơ bản đến nâng cao Tiếng Việt FPT

Xin chào các bạn, hôm nay Gocchiase xin chia sẻ đến các bạn Tài liệu lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao của Trường Đại Học FPT.

Trong giáo trình tài liệu này bao gồm 4 phần:

Mỗi phần bao gồm: lý thuyết và bài tập rất chi tiết và rõ ràng, dễ dàng cho các bạn nào muốn tự học và nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình Java.

Phần 1: Java 1

1. Slide 1 – Làm quen với Java.
2. Slide 2 – Kiểu, toán tử, lệnh if, switch.
3. Slide 3 – Mảng và lệnh lặp.
4. Slide 4 – Lớp và đối tượng.
5. Slide 5 – ArrayList.
6. Slide 6 – Chuỗi và biểu thức chính qui.
7. Slide 7 – Kế thừa.
8. Slide 8 – Lớp nâng cao.

Phần 2: Java 2

1. Slide 1 – Packages và Interfaces.
2. Slide 2 – Xử lý ngoại lệ.
3. Slide 3 – Input và Output trong Java.
4. Slide 4 – Đa luồng.
5. Slide 5 – Enumeration, Autoboxing, Static Import và Annotations.
6. Slide 6 – Genegic.
7. Slide 7 – Applects.
8. Slide 8 – Giới thiệu về Swing.

Phần 3: Java 3

1. Slide 1 – Tổng quan về lập trình giao diện Java.
2. Slide 2 – Các thành phần GUI cơ bản.
3. Slide 3 – Layout manager.
4. Slide 4 – Menu và các thành phần GUI nâng cao.
5. Slide 5 – Giới thiệu JDBC.
6. Slide 6 – JDBC cơ bản.
7. Slide 7 – Kiến trúc MVC.
8. Slide 8 – Networking.

Phần 4: Java 4:

1. Tổng quan về phát triển website với Java EE.
2. Cơ bản về Servlet.
3. Cơ bản về JSP phần 1.
4. Cơ bản về JSP phần 2.
5. JSP Custom tag.
6. Giới thiệu Hibernate Framework
7. Hibernate Mapping.
8. Hibernate Query Language.

Download: Tài liệu lập trình Java FPT

Mục Lục