Home / Tài liệu CNTT / PHP / Tài liệu thiết kế web sử dụng Php và MySQL PDF

Tài liệu thiết kế web sử dụng Php và MySQL PDF

Sử Dụng PHP & MYSQL – Thiết Kế Web Động của tác giả Nguyễn Trường Sinh sẽ hướng dẫn bạn cách lập trình PHP và MySQL cơ bản. Thông qua các bước thực hành được hướng dẫn cụ thể, các mã kịch bản rõ ràng với nhiều gợi ý chuyên môn, cuốn sách sẽ giúp bạn tìm hiểu tổng quát về công nghệ trước khi đề cập tới các vấn đề cụ thể như: an toàn, session và cookie, sử dụng các công cụ Web…
Cuốn sách này có thể dùng cho nhiều đối tượng, từ người mới bắt đầu cho đến lập trình viên nâng cao. Trong sách có sử dụng XHTML để tương thích trong tương lai, sẽ rất thuận tiện nếu bạn có một số kiến thức tối thiểu về XHTML hoặc HTML. Mặc dù rất nhiều vấn đề được đề cập, nhưng đây không phải là cuốn sách học về HTML và thiết kế trang web.
Ngoài ra, sẽ rất thuận lợi cho việc tham khảo cuốn sách này nếu bạn có các yếu tố sau:
– Kiến thức sơ bộ về PHP.
– Đã từng sử dụng một ngôn ngữ lập trình khác( Ví dụ, có kỹ năng vững chắc về JavaScript sẽ là một điều thuận lợi).
– Có khả năng tự học và thực hành.
Cuốn sách đề cập đến PHP và MySQL từ A đến Z, hướng dẫn mọi điều cần thiết để phát triển Website thực sự. Vì những chương đầu tiên giới thiệu PHP rất nhanh, nên bạn cũng cần có một số kinh nghiệm lập trình, có sự tìm tòi và su nghĩ độc lập trong khi nghiên cứu. Cuốn sách không đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu, vì SQL và MySQL được giới thiệu ở mức căn bản.
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Lời ngỏ
Chương mở đầu
 • Website động là gì?
 • PHP là gì?
 • MySQL là gì?
 • Bạn cần gì?
 • Nói về cuốn sách Cuốn sách này dành cho bạn?
Chương 1:
 • Giới thiệu về PHP Cú pháp cơ bản Gửi dữ liệu đến trình duyệt Web Tìm hiểu PHP, HTML và khoảng trắng Viết ghi chú Biến là gì?
 • Giới thiệu về biến kiểu chuỗi (string)
 • Giới thiệu biến kiểu số (number)
 • Giới thiệu về hằng (constant)
 • Các dấu nháy kép và nháy đơn
Chương 2:
 • Lập trình với PHP Tạo biểu mẫu HTML Xử lý biểu mẫu HTML Quản lý Magic Quotes
 • Câu lệnh điều kiện và toán tử Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu biểu mẫu
 • Gửi các giá trị đến mã kịch bản bằng cách thủ công Mảng là gì?
 • Vòng lặp for và while
Chương 3:
 • Tạo Website động Sử dụng các tập tin ngoài
 • Tạo và gọi các hàm của riêng bạn
 • Phạm vi của biến Xử lý biểu mẫu với PHP Redux
 • Gửi thư điện tử HTTP Headers
 • Tạo biểu mẫu ghi nhớ (sticky form)
 • Các hàm ngày, giờ
Chương 4:
 • Giới thiệu về SQL và MYSQL
 • Định nghĩa bảng
 • Tạo cơ sở dữ liệu và bảng
 • Chèn mẩu tin
 • Truy xuất dữ liệu
 • Sử dụng điều kiện
 • Sử dụng LIKE và NOT LIKE
 • ắp xếp kết quả truy vấn
 • Giới hạn kết quả trả về
 • Cập nhật dữ liệu
 • Xóa dữ liệu
Chương 5:
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Sử dụng hàm Chỉ mục
Chương 6:
 • Sử dụng PHP và MYSQL
 • Tạo khuôn mẫu Kết nối với MySQL, và truy xuất cơ sở dữ liệu
 • Xử lý lỗi
 • Thực hiện các câu truy vấn đơn giản
 • Lấy ra các kết quả truy vấn
 • An toàn
 • Sử dụng mysql_num_rows
 • Cập nhật mẩu tin với PHP
Chương 7:
 • COOKIE và SESSION
 • Sử dụng cookie
 • Sử dụng Session
 • Session và cookie
Chương 8:
 • An toàn
 • Xác thực HTTP
 • Kiểm tra biểu mẫu với JavaScript
 • Biểu thức quy tắc
 • An toàn dữ liệu
Chương 9:
 • Phát triển ứng dụng Web
 • Các kỹ thuật dò lỗi PHP
 • Các kỹ thuật dò lỗi SQL và MySQL
 • Quản lý lỗi PHP
 • Quản lý lỗi MySQL
 • Cải thiện khả năng vận hành của ứng dụng Web
Chương 10:
 • Các chủ đề mở rộng Xuất ra bộ đệm
 • Đưa trang Web vào bộ đệm
 • Phát hiện trình duyệt PHP và JavaScript
 • Sử dụng PEAR
Chương 11:
 • Ví dụ – quản lý nội dung
 • Tạo khuôn mẫu
 • Tạo các trang cơ bản
 • Quản lý các URL
 • Quản trị các tập tin
Chương 12:
 • Ví dụ – đăng ký người dùng
 • Tạo khuôn mẫu
 • Viết mã kịch bản cấu hình
 • Tạo trang chủ
 • Đăng ký
 • Đăng nhập và thoát ra
 • Quản lý mật khẩu
 • Quản trị site
Chương 13:
 • Ví dụ – thương mại điện tử
Tạo cơ sở dữ liệu
 • Phần quản trị
 • Tạp khuôn mẫu cho phần công cộng
 • Giỏ mua hàng
Phụ lục A:
 • Cài đặt
 • Cài đặt trên Windows
 • Quyền truy xuất MySQL
 • Tạo tài khoản và phân quyền Kiểm tra việc cài đặt
Phụ lục B:
 • Các ứng dụng nhóm thứ ba phpMyAdmin
 • Các hệ thống khuôn mẫu
 • Phần mềm diễn đàn
 • Quản lý nội dung
 • Thương mại điện tử
 • Các công cụ tìm kiếm
 • Thư viện mã lệnh
Phục lục C:
 • Tham khảo PHP
 • Các tham chiếu khác
Phục lục D:
 • Nguồn tham khảo PHP MySQL
 • An toàn Các nội dung khác

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *