CSS-CSS3


Home / Tài liệu CNTT / CSS-CSS3 / Tạo Carousel Slider Gallery ngang với HTML, CSS and Jquery

Tạo Carousel Slider Gallery ngang với HTML, CSS and Jquery

Tạo Carousel Slider Gallery 3, 4 ảnh với HTML, CSS and Jquery. Hiển thị chạy ngang với nút điều khiển ở 2 bên có thể tùy chỉnh số ảnh slide hiển thị theo ý muốn.

Tạo Carousel slide 2 ảnh đơn giản

Nguồn: https://www.w3schools.com/w3css/tryit.asp?filename=tryw3css_slideshow_self

Dưới đây là ví dụ custom thay ảnh bằng Text:

Demo sẽ giống như này:

Với số thứ tự css sử dụng dải màu gradient tạo điểm nhấn nhìn khá đẹp

Tạo Carousel slide 3 ảnh

Code HTML:

Code JS:

Code CSS:

Nguồn + Demo: https://codepen.io/Nacorga/pen/zLEbWx

Tạo slideshow đơn giản hiển thị 1 ảnh

Nguồn: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_slideshow.asp

Mục Lục