Lập trình Python


Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Tạo máy tính Calculator sử dụng thư viện Tkinter trong Python

Tạo máy tính Calculator sử dụng thư viện Tkinter trong Python

Bài viết này Gocchiase sẽ chỉ bạn cách viết một ứng dụng máy tính Calculator giúp tính toán cộng, trừ, nhân, chia…bằng Python bằng cách sử dụng thư viện Tkinter và thư viện playsound để chèn file âm thanh.

Đầu tiên bạn cần tạo 1 file .py để viết chương trình, ở đây mình tạo file là calculator.py

Chương trình sử dụng 2 thư viện Tkinter và playsound vì vậy bạn cần cái đặt 2 thư viện này vào python, bạn xem bài viết Hướng dẫn cài thư viện Python nếu chưa biết cách cài thư viện như thế nào.

Dưới đây là toàn bộ code kèm chú thích bạn có thể đánh lại hoặc copy vào file .py vừa tạo phía trên

Lưu ý: file âm thanh của bạn cần để cùng thư mục với file

Khi chạy chương trình sẽ hiển thị như sau: