CSS-CSS3


Home / Tài liệu CNTT / CSS-CSS3 / Tạo Menu Responsive Navigation Bar cho mobile

Tạo Menu Responsive Navigation Bar cho mobile

Dưới đây là hướng dẫn tạo Menu reponsive phù hợp với màn hình mobile bằng CSS và Javascript

Bước 1: Tạo menu với HTML:

Bước 2: Tạo hàm JavaScript

Bước 3: CSS cho Menu

Như vậy sau khi hoàn thiện toàn bộ code sẽ như sau:

Nếu bạn làm đúng giao diện sẽ hiển thị như dưới đây:

Menu hiển thị trên màn hình máy tính

Hiển thị trên màn hình mobile (max-width: 600px)

Hiển thị mobile khi click vào menu

Xem demo: https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_js_topnav