Javascript


Home / Tài liệu CNTT / Javascript / Tạo nút Checkbox khi Checked thì mới cho phép Next hoặc Submit

Tạo nút Checkbox khi Checked thì mới cho phép Next hoặc Submit

Bạn cần tạo 1 trang yêu cầu người dùng chấp nhận (Aceept), đồng ý (Agree) chính sách (Policy ), quy định (Rule) trên trang của bạn thì mới cho phép người dùng thực hiện bước tiếp theo như Next đến trang tiếp theo, hay nhấn nút Submit form đăng ký… Vậy bạn cần sử dụng Javascript để bắt các sự kiện (event).

Dưới đây là một số code Javascript (JS) bạn tham khảo:

1. Yêu cầu người dùng tích cả 2 Checkbox thì mới thực hiện bước tiếp theo nếu chưa thì hiển thị thông báo

2. Yêu cầu người dùng tích cả 2 Checkbox thì mới thực hiện bước tiếp theo nếu chưa thì Disable nút Submit

Xem thêm: Tạo trang đăng ký form qua nhiều bước

Refer: https://stackoverflow.com/questions/5925377/javascript-two-i-agree-to-terms-checkboxes-on-one-page