Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Cách thêm taxonomy Category cho Page, Tag trong WordPress

Cách thêm taxonomy Category cho Page, Tag trong WordPress

Mặc định trong wordpress việc đăng bài trong mục Page (Trang) không có nhóm phân loại theo danh mục (Category) và thẻ (Tag). Để thêm danh mục và thẻ cho các trang bạn làm như sau: