Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm XOR trong Google Sheets

Sử dụng hàm XOR trong Google Sheets

Hàm XOR trong Google Sheets

Hàm XOR là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này trả về TRUE hoặc FALSE dựa trên hai hoặc nhiều điều kiện .

Lưu ý: Hàm XOR thường được sử dụng cùng với hàm IF .

Sử dụng bằng cách nhập: =XOR:

=XOR(logical_expression1[logical2_expression, …])

Các điều kiện được gọi là [logical_expression1][logical_expression2]v.v.

Các điều kiện có thể kiểm tra những thứ như:

 • Nếu một số lớn hơn một số khác>
 • Nếu một số nhỏ hơn một số khác<
 • Nếu một số hoặc văn bản bằng một cái gì đó=

Đối với hai điều kiện, bạn có thể coi hàm XOR là: ” cái này hoặc cái kia , nhưng không phải cả hai

Ví dụ về hàm XOR

Kiểm tra xem loại Pokemon có phải là loại Fire HOẶC có HP nhỏ hơn 60, nhưng không phải cả hai :

Hàm trả về “TRUE” hoặc “FALSE”.

Sử dụng hàm XOR chi tiết từng bước:
 1. Chọn ôD2
 2. Nhập =XOR
 3. Nhấp vào lệnh XOR

 1. Chỉ định điều kiện đầu tiênB2="Fire"
 2. Nhập ,
 3. Chỉ định điều kiện thứ haiC2<60
 4. Nhấn Enter

Lưu ý: Bạn có thể thêm các điều kiện khác bằng cách lặp lại các bước 5-6 trước khi nhấn enter.

Hàm XOR trả về “TRUE” nếu một số lẻ (1,3,5, ..) trong các điều kiện là ĐÚNG.

Vì giá trị trong ô B2không phải là “Kích hoạt” nên điều kiện đầu tiên là FALSE .

Vì giá trị trong ô C2nhỏ hơn 60 nên điều kiện thứ hai cũng là FALSE .

Đối với hai điều kiện, chỉ một điều kiện phải là TRUE để hàm XOR trả về TRUE .

Lưu ý: Giá trị văn bản cần phải nằm trong dấu ngoặc kép: “”

Bây giờ, mỗi hàng có một kiểm tra cho Loại Fire hoặc HP dưới 60, nhưng không phải cả hai :

Ví dụ:

 • Ivysaur không thuộc loại Fire, nhưng nó cũng không có ít hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “FALSE”.
 • Charmeleon thuộc loại Lửa và có ít hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “FALSE”
 • Wartortle không thuộc loại Fire, nhưng có ít hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “TRUE”

Ví dụ về hàm XOR (với IF)

Kết hợp hàm XOR với một hàm IF cho phép bạn kiểm tra nhiều điều kiện cho hàm IF:

Lưu ý: Hàm IF cho phép bạn chỉ định các giá trị trả về.

Hàm IF được nhập =IFvà có 3 phần:

=IF(logical_expressionvalue_if_truevalue_if_false)

Hàm XOR thay thế cho logical_expressionđiều kiện.

Ở đây, hàm IF trả về “Yes” hoặc “No”.

Ví dụ hàm XOR làm điều kiện cho hàm IF , từng bước:

 1. Chọn ôC2
 2. Nhập =IF
 3. Nhấp vào lệnh IF

 1. Nhập XOR
 2. Nhấp vào lệnh XOR

 1. Chỉ định điều kiện đầu tiênB2="Fire"
 2. Nhập ,
 3. Chỉ định điều kiện thứ haiC2<60
 4. Nhập ),
 5. Chỉ định giá trị "Yes"khi chỉ một điều kiện là ĐÚNG
 6. Nhập ,
 7. Chỉ định giá trị "No"khi cả hai đều FALSE hoặc TRUE cùng một lúc
 8. Nhập )và nhấn enter

Để tự động điền lệnh tính cho các ô còn lại bạn chỉ việc chọn ô vừa nhập lệnh sau đó đưa chuột tới góc dưới bên phải khi con trỏ chuột hiện dấu + bạn giữ chuột trái và kéo xuống dưới là lệnh tự động nhập cho các ô còn lại:

Bây giờ, mỗi hàng có một dấu kiểm cho Loại Water hoặc HP lớn hơn 60, nhưng không phải cả hai :

Ví dụ:

 • Ivysaur không thuộc loại Fire, nhưng nó cũng không có ít hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “No”.
 • Charmeleon thuộc loại Lửa, và có ít hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “No”
 • Wartortle không thuộc loại Lửa, nhưng có ít hơn 60 phòng thủ, vì vậy hàm trả về “Có”
Mục Lục